21 lutego 2019

Raport Nr 8/2015

INFORMACJA W TRYBIE ART. 160 O TRANSAKCJI OSOBY WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZARZĄDU EGB INVESTMENTS SA

Treść raportu

EGB Investments S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż 9 listopada 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami) od EGB International s.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu, iż w wyniku transakcji nabycia 1.769.000 akcji imiennych Spółki oraz 364.000 akcji na okaziciela Spółki, udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów uległ zwiększeniu i przekroczył próg 90% w jej kapitale zakładowym.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna

Art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej