21 lutego 2019

Raport Nr 15/2016

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS SA W DNIU 19 LUTEGO 2016 ROKU.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments SA przekazuje w załączeniu protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które miało miejsce 19 lutego 2016 roku. Protokół zawiera treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z uwzględnieniem:

  • liczby akcji, z których oddano ważne głosy,
  • procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym,
  • łącznej liczby ważnych głosów, w tym głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”.

Jednocześnie Spółka informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów ogłoszonego porządku obrad. Do protokołu Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, dotyczących podjętych uchwał.

 

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej