21 lutego 2019

Raport nr 43/2017

TREŚĆ RAPORTU: Zarząd EGB Investments S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zawiadamia akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu Spółki (jako spółki przejmowanej) oraz GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884. („GetBack”) (jako spółki przejmującej).

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na GetBack – jako jedynego akcjonariusza Spółki – całego majątku Spółki w drodze sukcesji uniwersalnej zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH. W wyniku połączenia Spółka zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Zważywszy, że wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki posiada GetBack, na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego GetBack, a na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 KSH plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz dla celów połączenia nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu.

W wyniku połączenia – zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 KSH – GetBack wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, w tym przejmie aktywa i pasywa Spółki.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w załączonym do niniejszego zawiadomienia planie połączenia uzgodnionym przez Zarządy Spółki i GetBack w dniu 11 października 2017 r.

Zarząd Spółki informuje, że plan połączenia wraz z załącznikami („Plan Połączenia”) został udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.egb.pl w dniu publikacji pierwszego zawiadomienia, tj. w dniu 11 października 2017 r. i będzie dostępny do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia.

Ponadto, Plan Połączenia wraz z innymi wymaganymi dokumentami („Dokumenty Połączeniowe”), zostały udostępnione do wglądu akcjonariuszy Spółki w dniu publikacji pierwszego zawiadomienia, tj. w dniu 11 października 2017 r. i będą dostępne do dnia podjęcia uchwały w sprawie połączenia.

Dokumenty Połączeniowe są dostępne do wglądu w siedzibie Spółki przy ul. Kraszewskiego 1 w Bydgoszczy, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00.

Akcjonariusze Spółki mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w siedzibie Spółki odpisów Dokumentów Połączeniowych.

 

PODSTAWA PRAWNA: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

OSOBY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ:
Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu
Michał Kozdrowicz – Członek Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej