21 lutego 2019

Raport nr 22/2017

TYTUŁ RAPORTU: Zawarcie umów dotyczących nabycia akcji EGB Investments S.A.

TREŚĆ RAPORTU: W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2017 z dnia 30 maja 2017 r. EGB Investments S.A. (Spółka) przekazuje informację, iż w dniu 7 sierpnia 2017 r. na podstawie umowy sprzedaży akcji Spółki zawartej między funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez ALTUS TFI S.A. i Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. działającą na rachunek GetBack S.A. na podstawie umowy zlecenia nabycia akcji EGB Investments S.A. w wykonaniu zobowiązującej umowy sprzedaży akcji Spółki, fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zbyły poza obrotem zorganizowanym akcje EGB Investments S.A. reprezentujące w przybliżeniu 99,38% kapitału zakładowego Spółki za cenę równą 207.565.472 PLN.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż w związku ze zbyciem przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. akcji Spółki, spełniony został warunek, od którego uzależnione było wejście w życie Umowy Ramowej, o której Spółka informowała w raporcie nr 11/2017, dotyczącej zarządzania portfelami inwestycyjnymi obejmującymi wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI i jej podmioty powiązane, z wyłączeniem funduszy wskazanych w Umowie Ramowej.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

OSOBY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ: 
Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej