21 lutego 2019

Raport Nr 74/2014

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ EGB INVESTMENTS S.A. NA KOLEJNĄ KADENCJĘ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż w związku z rezygnacjami złożonymi przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zakończeniem jej kadencji, 21 sierpnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EGB Investments S.A. dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Rada Nadzorcza będzie liczyć pięć osób. Kadencja wszystkich członków jest wspólna, trwa trzy lata i upłynie w 2017 roku.

Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do składu Rady Nadzorczej powołani zostali:

  • Pan Dariusz Górka,
  • Pan Konrad Żaczek,
  • Pan Zbigniew Szachniewicz.

W drodze przysługujących Akcjonariuszom Założycielom Spółki uprawnień, wynikających z §14 ust. 1 Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej powołani zostali:

  • Pani Monika Kurowska (wskazana przez Akcjonariusza – Panią Jolantę Małgorzatę Niewiarowską),
  • Pan Zbigniew Misztal (wskazany przez Akcjonariusza – Pana Krzysztofa Matelę).

Życiorysy członków Rady Nadzorczej, zawierające informacje, o których mowa w §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej