21 lutego 2019

Raport Nr 78/2015

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS SA

Treść raportu

Zarząd EGB Investments SA informuje, że 17 listopada 2015 roku, na podstawie art. 400 ust. 1 KSH otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego skierowane na piśmie żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie nie późniejszym niż do 15 grudnia 2015 roku i umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji oraz zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Do żądania dołączono także projekty stosownych uchwał.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej