21 lutego 2019

Raport Nr 23/2015

ZAKOŃCZENIE EMISJI OBLIGACJI SERII AF (2/2015).

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje o zakończeniu emisji obligacji serii AF (2/2015) w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji o wartości do 80 mln zł (o rozpoczęciu ich emisji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 22/2015 z 20 marca 2015 roku).

Celem emisji obligacji serii AF jest pozyskanie środków na zapłatę ceny za nabywane portfele wierzytelności lub wykup wcześniej wyemitowanych przez Spółkę obligacji. Ostatecznie Inwestorzy objęli 6.000 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii AF o łącznej wartości 6 mln zł. Wartość nominalna każdej z nich wyniosła 1 tys. zł. Termin wykupu tej serii obligacji upływa 20 marca 2018 roku, przy czym obligacje te podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w siedzibie Agenta Płatniczego, którym jest mBank S.A.

Obligacje serii AF są obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie jest bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 4,5 punktów procentowych. Kupony odsetkowe od obligacji będą spłacane co pół roku. PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej