21 lutego 2019

Raport Nr 27/2013

KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS ZA IV KWARTAŁ 2012 R.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A., jako Zarząd Spółki dominującej przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 4/2013 z 12 lutego 2013 r.

Korekta ww. raportu przeprowadzona została w związku z uwzględnieniem propozycji zmian biegłego rewidenta do przedłożonego do badania przez Zarząd spółki dominującej jednostkowego sprawozdania finansowego EGB Investments S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Zarząd spółki dominującej informuje jednocześnie, iż w wyniku uwzględnienia powyższych zmian zaproponowanych przez biegłego, zysk netto osiągnięty przez Grupę Kapitałową EGB Investments za rok 2012 jest wyższy o 3.223.161,57 zł w stosunku do wartości podanej w korygowanym raporcie i wynosi 6.369.372,67 zł.

Skorygowany, skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu i zawiera wyjaśnienie zmian zaproponowanych przez biegłego rewidenta.

Podstawa prawna

§5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby repezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2013
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010