21 lutego 2019

Raport Nr 11/2017

Zarząd EGB Investments S.A. jako Zarząd spółki dominującej, przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2016, opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 10/2017 z 31 marca 2017 r.

Korekta ww. raportu spowodowana jest oczywistą omyłką pisarską związaną z umieszczeniem na okładce raportu błędnego roku. Prawidłowym rokiem, za który opublikowany został skonsolidowany raport roczny jest oczywiście rok 2016.

W załączeniu Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za rok 2016 z prawidłową okładką.

Wybrane, istotne wydarzenia w 2016 r.:
  • dalsza realizacja przez spółkę dominującą Programu Emisji Obligacji – wyemitowanie czterech serii (1/2016, 2/2016, 3/2016 oraz 4/2016 na łączną kwotę nominalną 28 mln zł),
  • terminowa realizacja przez spółkę dominującą zobowiązań związanych z obsługą obligacji (wykupy wymagalnych serii, wypłaty odsetek),
  • podpisanie przez spółkę dominującą umów o zarządzanie z kolejnymi funduszami sekurytyzacyjnymi (ALTUS NS FIZ Wierzytelności, ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3, GetBack Windykacji NS FIZ, PROTEGAT 1 NS FIZ) oraz wzrost wartości wierzytelności sekurytyzowanych obsługiwanych przez Spółkę z 448 mln zł do 1,8 mld zł,
  • powstanie nowej spółki w Grupie Kapitałowej – Kancelarii Prawnej EGB Bartłomiej Świderski Sp. k.
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
2016
Przychody ogółem 40 207 598 zł
Przychody netto ze sprzedaży 25 068 936 zł
Wynik ze sprzedaży 6 974 718 zł
Zysk brutto 13 269 462 zł
Zysk netto 10 597 831 zł
Aktywa razem 162 379 789 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania    87 220 232 zł
Zobowiązania długoterminowe 65 165 017 zł
Zobowiązania krótkoterminowe 17 019 216 zł
Kapitał własny 75 139 351 zł
Kapitał zakładowy 1 305 400
Zysk netto na akcję (EPS) 0,81
Liczba akcji 13 054 000
Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej