21 lutego 2019

Raport nr 26/2017

EGB Investments S.A., jako spółka dominująca przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB Investments za III kwartał 2017 roku.

 

Najważniejsze wydarzenia w trzecim kwartale 2017 roku:
 • Zawarcie umów dotyczących nabycia akcji EGB Investments S.A. przez Spółkę GetBack S.A.
 • Po transakcjach z IIIQ 2017 GetBack S.A. jako jedyny akcjonariusz posiada łącznie 13.054.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co odpowiada 100% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do wykonywania 13.054.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia oraz zamiaru rozpoczęcia negocjacji dotyczących połączenia EGB Investments S.A. z GetBack S.A.
 • Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności – Spółka dominująca będzie zarządzać częścią portfela inwestycyjnego funduszu.
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A.
 • Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
 • Zgromadzenie Obligatariuszy serii 1/2016 (AH), 2/2016 (AI), 3/2016 (AJ) oraz 4/2016 (AK)
 • Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii 1/2016 (AH), 2/2016 (AI) oraz 3/2016 (AJ).
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 30.09.2016 r.  
01.01 – 30.09.2017 r.
Przychody ogółem 29 725 954 zł 43 315 675 zł
Przychody ze sprzedaży 15 012 587 zł 38 966 974 zł
Zysk ze sprzedaży 4 526 017 zł 5 535 736 zł
Zysk netto 9 512 520 zł 5 852 743 zł
Rentowność sprzedaży 30,15% 14,21%
ROE 11,11% 8,92%
ROA 4,87% 4,34%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 51,47% 51,10%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego    106,16% 104,55%
EBIT 4 507 032 zł 5 462 923 zł
EBITDA 5 015 226 zł 6 065 655 zł
Komentarz Zarządu do wyników finansowych:

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w trzecim kwartale 2017 r., w odniesieniu do trzeciego kwartału roku poprzedniego, determinowane były:

 • koncentracją GK na obsłudze sekurytyzowanych wierzytelności funduszy inwestycyjnych,
 • optymalizacją kosztów operacyjnych w GK,
 • obsługą prawną sekurytyzowanych wierzytelności przez Kancelarię Prawną EGB Bartłomiej Świderski spółka komandytowa.

Wyniki finansowe osiągnięte w trzecim kwartale 2017 roku podyktowane są przyjętą i konsekwentnie realizowaną w tym okresie strategią spółek z Grupy Kapitałowej, tj. obsługą sekurytyzowanych wierzytelności. Spółki z Grupy Kapitałowej utrzymują wysoką płynność, pozwalającą na terminową obsługę wyemitowanych przez nie papierów dłużnych, zarówno w odniesieniu do wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy realny zysk z dokonanych przez nich inwestycji.

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej