21 lutego 2019

Raport nr 29/2017

TYTUŁ RAPORTU: Otrzymanie zawiadomienia o pośrednim nabyciu akcji Spółki.

TREŚĆ RAPORTU: EGB Investments S.A. (dalej także: Spółka) informuje, iż 11 sierpnia 2017 roku otrzymała zawiadomienie od DNLD L.P. z siedzibą w St Helier, Jersey posiadającej bezpośrednio i pośrednio 100% udziału w kapitale zakładowym i łącznej liczbie głosów DNLD Cooperatief U.A. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, będącej jedynym wspólnikiem DNLD Holdings B.V. z siedzibą w Amsterdamie, będącej podmiotem dominującym GetBack S.A. sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W ww. zawiadomieniu DNLD L.P. informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2017 roku przekroczył pośrednio (tj. za pośrednictwem GetBack S.A., DNLD Holdings B.V. oraz DNLD Cooperatief U.A. będących podmiotami zależnymi DNLD L.P.) próg 90% ogólnej liczby głosów w Spółce przez pośrednie nabycie łącznie 12.972.842 zdematerializowanych akcji Spółki.

Przekroczenie ww. progu nastąpiło w wyniku nabycia akcji Spółki w dniu 7 sierpnia 2017 roku przez GetBack S.A. na podstawie umów cywilnoprawnych oraz transakcji zawartych poza obrotem zorganizowanym.

Przed zawarciem transakcji DNLD L.P. nie posiadała, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych akcji Spółki.

Po ich finalizacji DNLD L.P. posiada pośrednio 12.972.842 zdematerializowanych akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLEGBIV00012 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.297.284,20 PLN. Ww. akcje stanowią w przybliżeniu 99,38% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 12.972.842 głosów, co stanowi w przybliżeniu 99,38% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Łączna liczba głosów pośrednio przysługujących DNLD L.P. na walnym zgromadzeniu Spółki, za pośrednictwem GetBack S.A., DNLD Holdings B.V. i DNLD Cooperatief U.A. wynosi 12.972.842 głosów, uprawniających do wykonywania około 99,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

PODSTAWA PRAWNA: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

OSOBY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ: 
Michał Kozdrowicz – Członek Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej