21 lutego 2019

Raport Nr 26/2014

ZMIANA STANU POSIADANIA.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż 15 września 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, działającego w imieniu zarządzanych funduszy – QUERCUS Parasolowy SFIO oraz QUERCUS Absolute Return FIZ, iż w wyniku transakcji zbycia 704.609 akcji Spółki 11 września 2014 roku, udział ww. funduszy w ogólnej liczbie głosów uległ zmniejszeniu i zszedł poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Na dzień 12 września br., fundusze nie posiadały akcji Spółki.

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt. 1Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę

Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu
Marcin Sosnowski – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej