28 kwietnia 2015

28 KWIETNIA 2015, NUMER RAPORTU EBI 12/2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GetBack S.A.

 

Zarząd GetBack S.A. informuje, że w dniu 28 kwietnia 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki GetBack S.A.

W wyniku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki GetBack S.A. (Spółki):
1. Dokonano wyboru Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pani Anny Niesyto,
2. Sprawdzono obecność oraz sporządzono listę obecności,
3. Stwierdzono prawidłowość zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego ważność i zdolność do podejmowania wiążących uchwał oraz przyjęto porządek obrad.
4. Podjęto następujące Uchwały:

 • Uchwałę nr 1 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014,
 • Uchwałę nr 2 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
 • Uchwałę nr 3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
 • Uchwałę nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GetBack za rok obrotowy 2014
 • Uchwałę nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GetBack za rok obrotowy 2014,
 • Uchwałę nr 6 w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2014,
 • Uchwałę nr 7 w sprawie udzielenia Panu Konradowi Kąkolewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014,
 • Uchwałę nr 8 w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Trybuchowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014,
 • Uchwałę nr 9 w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Kaliszukowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014,
 • Uchwałę nr 10 w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Stefurakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014,
 • Uchwałę nr 11 w sprawie udzielenia Panu Remigiuszowi Balińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014,
 • Uchwałę nr 12 w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Szczechurze absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014,
 • Uchwałę nr 13 w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014,
 • Uchwałę nr 14 w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Lejkowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014,
 • Uchwałę nr 15 w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Sycińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014,
 • Uchwałę nr 16 w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Augustyniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2014,
 • Uchwałę nr 17 w sprawie powołania Pana Radosława Stefuraka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej GetBack S.A.,
 • Uchwałę nr 18 w sprawie powołania Pana Remigiusza Balińskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej GetBack S.A.,
 • Uchwałę nr 19 w sprawie powołania Pana Stanisława Wlazło na Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A.,
 • Uchwałę nr 20 w sprawie powołania Pana Pawła Lejka na Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A.,
 • Uchwałę nr 21 w sprawie powołania Pana Marcin Sycińskiego na Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A.,
 • Uchwałę nr 22 w sprawie powołania Pana Jarosława Augustynika na Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A.,
 • Uchwałę nr 23 w sprawie powołania Pani Anety Skrodzkiej – Książek na Członka Rady Nadzorczej GetBack S.A.,

5. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamknęła obrady.

 

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst” oraz §4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
 • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej