21 lutego 2019

Raport Nr 30/2015

JEDNORAZOWE ODSTĄPIENIE OD ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments przekazuje do publicznej wiadomości, że jednorazowo odstąpił od stosowania Zasady nr 11 wskazanej w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zgodnie z którą Emitent, przynajmniej dwa razy w roku, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami. Odstąpienie od tej zasady polegało na tym, że w roku 2014 nie odbyło się spotkanie o jakim mowa powyżej.

Spółka na bieżąco publikuje informacje o swoich działaniach za pośrednictwem dedykowanych do tego celu kanałów komunikacji i powszechnie dostępnych mediów, przede wszystkim internetowych. Zarząd odpowiada na wszelkie pytania zgłaszane przez Akcjonariuszy, Inwestorów, Obligatariuszy i innych Interesariuszy i organizuje z nimi spotkania, o ile pojawi się taka potrzeba. Dodatkowo z uwagi na plany inwestora kapitałowego, który nabył pakiet większościowy akcji Spółki i ogłosił wezwanie do zapisów na sprzedaż akcji, Zarząd Spółki – biorąc pod uwagę liczbę akcji pozostałych w publicznym obrocie po rozliczeniu wezwania – podjął decyzję o rezygnacji z organizacji spotkań w 2014 r.

Podstawa prawna

§4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej