21 lutego 2019

Raport Nr 42/2014

WYKUP I UMORZENIE CZĘŚCI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 004 AGIO EGB NS FIZ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, że 3 czerwca 2014 r. Spółka otrzymała od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. potwierdzenie wykupu części certyfikatów inwestycyjnych serii 004 (dalej: Certyfikaty) AGIO EGB Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: AGIO EGB NS FIZ). Potwierdzenie wykupu dotyczy 2.365 Certyfikatów serii 004 o wartości jednostkowej 843,18 zł. O ich objęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 78/2013 z 8 października 2013 r.

Certyfikaty były w 100% objęte przez Spółkę, a ww. wykup spowodował ich umorzenie z mocy prawa. Po dokonaniu transakcji EGB Investments S.A. posiada nadal 470 certyfikatów inwestycyjnych serii 004 AGIO EGB NS FIZ.

W związku z dokonanym wykupem, Spółka otrzymała środki pieniężne w kwocie 1.994.121 zł, równej łącznej wartości wykupionych Certyfikatów. Środki pieniężne pozyskane z wykupu i umorzenia Certyfikatów zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności oraz działalność bieżącą Spółki.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu
Marcin Kozłowski – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej