30 stycznia 2016

30 STYCZNIA 2016, NUMER RAPORTU EBI 2/2016

Przydział obligacji

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 29 stycznia 2016 r. podjął uchwały, na mocy których przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej równej 40.080.000 zł, tj. uchwałę nr 8/2016 w sprawie przydziału czterech obligacji na okaziciela serii AA o łącznej wartości nominalnej 80.000 zł i dojściu emisji do skutku, uchwałę nr 9/2016 w sprawie przydziału dwudziestu tysięcy obligacji na okaziciela serii BA o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł i dojściu emisji do skutku oraz uchwałę nr 10/2016 w sprawie przydziału dwudziestu tysięcy obligacji na okaziciela serii BB o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł i dojściu emisji do skutku.

 

Obligacje zostały wyemitowane odpowiednio: seria AA – na podstawie uchwały Zarządu nr 120/2015 w sprawie emisji obligacji serii AA, seria BA – na podstawie uchwały Zarządu nr 4/2016 w sprawie emisji obligacji serii BA, natomiast seria BB – na podstawie uchwały Zarządu nr 7/2016 w sprawie emisji obligacji serii BB. Obligacje wyżej wymienionych serii AA, BA i BB zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Obligacje serii AA, BA i BB są to obligacje na okaziciela, oprocentowane, niezabezpieczone, z terminem wykupu odpowiednio: seria AA – na dzień 29 stycznia 2019 r.; seria BA – 29 kwietnia 2017 r., seria BB – 29 stycznia 2019 r. Obligacje serii AA mają formę dokumentu, zaś obligacje serii BA i serii BB nie mają formy dokumentu.

 

Obligacje serii AA oraz serii BA nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. ani do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez BondSpot S.A., natomiast obligacje serii BB będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz

par. 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej