16 marca 2016

16 MARCA 2016, NUMER RAPORTU EBI 11/2016

Przydział Obligacji

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 16 marca 2016 r. podjął uchwały, na mocy których przydzielił obligacje o łącznej wartości nominalnej równej 880.000,00 zł, tj. uchwałę nr 44/2016 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii AC06 i dojściu emisji do skutku, uchwałę nr 45/2016 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii AC12 i dojściu emisji do skutku, uchwałę nr 46/2016 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii AC18 i dojściu emisji do skutku oraz uchwałę nr 47/2016 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii AC24 i dojściu emisji do skutku.

 

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownych uchwał Zarządu GetBack S.A. Obligacje każdej z wyżej wymienionych serii zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Obligacje wszystkich przedmiotowych serii są obligacjami na okaziciela, oprocentowanymi, niezabezpieczonymi, z terminem wykupu odpowiednio: seria AC06 – na dzień 16 września 2016 r.; seria AC12 – 16 marca 2017 r.; seria AC18 – 16 września 2017 r.; seria AC24 -16 marca 2018 r. Obligacje mają formę dokumentu. Obligacje serii AC06, AC12, AC18, AC24 nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. ani do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz

§ 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej