12 marca 2016

12 MARCA 2016, NUMER RAPORTU EBI 9/2016

Przydział obligacji

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 11 marca 2016 r. podjął uchwałę nr 42/2016 w sprawie przydziału stu dwudziestu obligacji na okaziciela serii AD12, o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł i dojściu emisji do skutku.

 

Obligacje zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu nr 31/2016 w sprawie emisji obligacji serii AD12. Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Obligacje serii AD12 są obligacjami na okaziciela, oprocentowanymi, niezabezpieczonymi, z terminem wykupu na dzień 11 marca 2017 r. i nie mają formy dokumentu. Obligacje serii AD12 nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. ani do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ani do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz:

§ 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej