21 lutego 2019

Raport Nr 27/2016

WYKUP OBLIGACJI SERII K WYEMITOWANYCH PRZEZ EGB INVESTMENTS S.A.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 21 marca br. Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami 111 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii K o łącznej wartości 11,1 mln zł wyemitowanych przez EGB Investments S.A. w 2013 roku.

Seria K była obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie było bazowane na stawce WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, z marżą 7 punktów procentowych.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej