21 lutego 2019

Raport nr 25/2017

TYTUŁ RAPORTU: Otrzymanie zawiadomienia o powstaniu stosunku dominacji.

TREŚĆ RAPORTU: EGB Investments S.A. (dalej także: Spółka) informuje, iż 9 sierpnia 2017 roku otrzymała zawiadomienie od GetBack S.A. sporządzone zgodnie z art. 6§1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych o powstaniu w dniu 7 sierpnia 2017 roku stosunku dominacji pomiędzy GetBack S.A. a Spółką.

Stosunek dominacji powstał wskutek nabycia przez GetBack S.A. w dniu 7 sierpnia 2017 roku akcji Spółki na podstawie umów cywilnoprawnych oraz transakcji zawartych poza obrotem zorganizowanym.

W konsekwencji finalizacji ww. transakcji GetBack S.A. posiada bezpośrednio 12.972.842 zdematerializowanych akcji Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLEGBIV00012 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.297.284,20 PLN. Ww. akcje stanowią w przybliżeniu 99,38% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 12.972.842 głosów, co stanowi w przybliżeniu 99,38% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

OSOBY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ: 
Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej