21 lutego 2019

Raport nr 22/2017

EGB Investments S.A., jako spółka dominująca przekazuje w załączeniu skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB Investments za II kwartał 2017 roku.

Najważniejsze wydarzenia w drugim kwartale 2017 roku:
  • Zawarcie umów pomiędzy ALTUS TFI S.A. a GetBack S.A. dotyczących nabycia akcji EGB Investments S.A.
  • Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki od ALTUS TFI S.A.
  • Powzięcie informacji o wydaniu przez Prezesa UOKiK decyzji w sprawie wyrażenia bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Spółką przez GetBack S.A.
  • Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności.
  • Wypłata odsetek od obligacji serii AG w kwocie 188 760 zł oraz serii AD w kwocie 389 400 zł.
  • Powołanie członka Zarządu EGB Investments S.A. w osobie p. Michała Kozdrowicza.
  • Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie p. Grzegorza Godlewskiego.
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 30.06.2017 r.  
01.01 – 30.06.2016 r.
Przychody ogółem 19 721 160 zł 17 665 684 zł
Przychody ze sprzedaży 14 897 136 zł 9 825 655 zł
Zysk ze sprzedaży 3 178 410 zł 3 319 338 zł
Zysk netto 4 034 727 zł 4 196 623 zł
Rentowność sprzedaży 21,34% 33,78%
ROE 14,07% 4,58%
ROA 6,69% 2,05%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 51,95% 52,92%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego    108,18% 112,45%
EBIT 3 224 312 zł 3 277 887 zł
EBITDA 3 636 990 zł 3 638 121 zł
Komentarz Zarządu do wyników finansowych:

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w 2Q roku 2017 r., w odniesieniu do 2Q roku poprzedniego, determinowane były:

  • koncentracją GK na obsłudze sekurytyzowanych wierzytelności funduszy inwestycyjnych,
  • optymalizacją kosztów operacyjnych w GK,
  • obsługą prawną sekurytyzowanych wierzytelności przez Kancelarię Prawną EGB Bartłomiej Świderski spółka komandytowa,

Wyniki finansowe osiągnięte w 2Q roku 2017 podyktowane są przyjętą i konsekwentnie realizowaną w tym okresie strategią spółek z Grupy Kapitałowej, tj. obsługą sekurytyzowanych wierzytelności. Spółki z Grupy Kapitałowej utrzymują wysoką płynność, pozwalającą na terminową obsługę wyemitowanych przez nie papierów dłużnych, zarówno w odniesieniu do wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy realny zysk z dokonanych przez nich inwestycji.

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej