21 lutego 2019

Raport Nr 34/2014

WYKUP I UMORZENIE CZĘŚCI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 002 AGIO EGB NS FIZ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, że 28 kwietnia 2014 r. Spółka otrzymała od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. potwierdzenie wykupu części certyfikatów inwestycyjnych serii 002 (dalej: Certyfikaty) AGIO EGB Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: AGIO EGB NS FIZ). Potwierdzenie wykupu dotyczy 2.360 Certyfikatów serii 002 o wartości jednostkowej 848,06 zł. O ich objęciu Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 51/2013 z 19 lipca 2013 r.

Certyfikaty były w 100% objęte przez Spółkę, a ww. wykup spowodował ich umorzenie z mocy prawa. Po dokonaniu transakcji EGB Investments S.A. posiada nadal 691 certyfikatów inwestycyjnych serii 002 AGIO EGB NS FIZ.

W związku z dokonanym wykupem, Spółka otrzymała środki pieniężne w kwocie 2.001.421,60 zł, równej łącznej wartości wykupionych Certyfikatów. Środki pieniężne pozyskane z wykupu i umorzenia Certyfikatów zostaną przeznaczone na zakup portfeli wierzytelności oraz działalność bieżącą Spółki.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Elwira Ligman – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej