06 października 2015

6 PAŹDZIERNIKA 2015, NUMER RAPORTU EBI 29/2015

Przydział obligacji serii L

 

Zarząd Spółki GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 5 października 2015 r. podjął Uchwałę nr 74/2015 w sprawie przydziału 7.564 obligacji na okaziciela serii L o wartości nominalnej 7.564.000,00 zł i dojściu emisji do skutku. Obligacje te zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu nr 70/2015 z dnia 23 września 2015 r. W sprawie emisji obligacji na okaziciela serii L, w ramach programu emisji obligacji.

 

Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2 ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemuobrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z Uchwałą nr 70/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie emisji obligacji serii L, są to obligacje na okaziciela, oprocentowane, niezabezpieczone, z terminem wykupu na dzień 30 września 2019 r. oraz nie maja formy dokumentu. Obligacje serii L bedą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Podstawa prawna:

par. 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz

par. 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej