18 września 2015

18 WRZEŚNIA 2015, NUMER RAPORTU EBI 23/2015

Przydział obligacji serii K

 

Zarząd Spółki GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje o podjęciu przez Zarząd w dniu 18 września 2015 r. Uchwały nr 64/2015 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii K i dojściu emisji do skutku.

 

Obligacje te zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu nr 63/2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii K.

 

Przedmiotem emisji było 6.000 (słownie: sześć tysięcy) obligacji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej równej 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych). Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Zgodnie z Uchwałą nr 63/2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii K, są to obligacje na okaziciela, oprocentowane, niezabezpieczone, z terminem wykupu na dzień 18 września 2019 r. oraz nie mają formy dokumentu.

 

Obligacje serii K będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie ich do Alternatywnego Systemu Obrotu Catalyst tj. do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz

§5 ust.1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej