21 lutego 2019

Raport Nr 21/2014

ZMIANA STANU POSIADANIA.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż 5 sierpnia 2014 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, działającego w imieniu zarządzanych funduszy – QUERCUS Parasolowy SFIO oraz QUERCUS Absolute Return FIZ, iż w wyniku transakcji nabycia 176.000 akcji Spółki 1 sierpnia 2014 roku, udział ww. funduszy w ogólnej liczbie głosów uległ zwiększeniu i przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na dzień 1 sierpnia br., fundusze posiadały łącznie 700.227 akcji EGB Investments S.A. co stanowiło 5,36% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane przez nich akcje dawały 700.227 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt. 1Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej