21 lutego 2019

Raport Nr 114/2014

ZAKOŃCZENIE EMISJI OBLIGACJI SERII AD.

Treść raportu

EGB Investments S.A. informuje o zakończeniu emisji obligacji serii AD w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji o wartości do 80 mln zł (o rozpoczęciu ich emisji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 112/2014 z 19 grudnia 2014 roku).

Celem emisji obligacji serii AD jest pozyskanie środków na zapłatę ceny za nabywane portfele wierzytelności lub wykup wcześniej wyemitowanych przez Spółkę obligacji. Ostatecznie Inwestorzy objęli 10.000 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii AD o łącznej wartości 10 mln zł. Wartość nominalna każdej z nich wyniosła 1 tys. zł. Termin wykupu tej serii obligacji upływa 22 grudnia 2017 roku, przy czym obligacje te podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w siedzibie Agenta Płatniczego, którym jest mBank S.A.

Obligacje serii AD są obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie jest bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 6 punktów procentowych. Kupony odsetkowe od obligacji będą spłacane co pół roku.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Zygmunt Kosmowski – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej