21 lutego 2019

Raport nr 23/2017

TYTUŁ RAPORTU: Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu akcji Spółki.

TREŚĆ RAPORTU: EGB Investments S.A. (dalej także: Spółka) informuje, iż 9 sierpnia 2017 roku otrzymała zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej także: Towarzystwo lub ALTUS TFI S.A.) sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 615, 996). W ww. zawiadomieniu Towarzystwo informuje, iż w wyniku rozliczenia w dniu 7 sierpnia 2017 roku transakcji zbycia poza rynkiem zorganizowanym akcji Spółki fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają akcji EGB Investments S.A.

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 7 sierpnia 2017 roku transakcji zbycia poza rynkiem zorganizowanym 12.972.842 akcji Spółki.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 12.972.842 akcji Spółki stanowiących 99,38% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 12.972.842 głosów, co stanowiło 99,38% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po zmianie udziału fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. nie posiadają akcji Spółki.

Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

PODSTAWA PRAWNA: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

OSOBY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ: 
Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej