21 lutego 2019

Raport Nr 78/2014

ZAKOŃCZENIE EMISJI OBLIGACJI SERII AA.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 26 sierpnia br. została zakończona emisja obligacji serii AA w ramach realizowanego przez Spółkę Programu Emisji Obligacji o wartości do 60 mln zł (o rozpoczęciu ich emisji informowano w raporcie bieżącym EBI nr 75/2014 z 22 sierpnia 2014 roku).

Celem emisji obligacji serii AA jest pozyskanie środków na zapłatę ceny za nabywane portfele wierzytelności lub wykup wcześniej wyemitowanych przez Spółkę obligacji. Ich przydział nastąpił 26 sierpnia 2014 roku zgodnie ze złożonymi zapisami, według swobodnego wyboru dealera Emisji tj. BRE Bank S.A. W tym samym dniu dokonane zostały wpłaty za objęte obligacje, wskutek czego emisja obligacji serii AA została zakończona. Ostatecznie Inwestorzy objęli 34 sztuki dwuletnich obligacji kuponowych serii AA o łącznej wartości 3,4 mln zł. Wartość nominalna każdej z nich wyniosła 100 tys. zł.

Termin wykupu tej serii obligacji upływa 26 sierpnia 2016 roku, przy czym obligacje te podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej w siedzibie Agenta Płatniczego, którym jest BRE Bank S.A.

Obligacje serii AA są obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, których oprocentowanie jest bazowane na stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych, z marżą 5 punktów procentowych. Kupony odsetkowe od obligacji będą spłacane co pół roku.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej