03 grudnia 2015

3 GRUDNIA 2015, NUMER RAPORTU EBI 36/2015

Wykup części obligacji serii I_01

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 1 grudnia 2015 roku dokonał wcześniejszego wykupu części obligacji serii I_01 (dalej „Obligacje”) objętych w dniu 19 grudnia 2014 roku przez podmiot zależny od Spółki. Przedmiot wykupu stanowiły obligacje o wartości nominalnej 2.000.000,00 zł, tj. dwie obligZarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 3 grudnia 2015 roku dokonał wcześniejszego wykupu części obligacji serii I_01 (dalej „Obligacje”) objętych w dniu 19 grudnia 2014 roku przez podmiot zależny od Spółki. Przedmiot wykupu stanowiły obligacje o wartości nominalnej 9.000.000,00 zł tj. dziewięć obligacji o wartości nominalnej 1.000.000,00 zł każda. Dokonując ww. wykupu Spółka skorzystała z opcji Wcześniejszego Wykupu Obligacji przewidzianej w Punkcie 6 Warunków Emisji Obligacji Serii I_01, przyjętych Uchwałą Zarządu nr 56/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz

§5 ust.1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Michał Synoś – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej