21 lutego 2019

Raport Nr 10/2015

NABYCIE ZNACZNEGO PAKIETU AKCJI EGB INVESTMENTS SA

Treść raportu

EGB Investments S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż 9 listopada 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami) od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: ALTUS TFI S.A.), iż w wyniku transakcji nabycia przez fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. 12.904.685 akcji Spółki, udział ww. funduszy w ogólnej liczbie głosów uległ zwiększeniu i przekroczyły próg 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33⅓%, 50%, 75% oraz 90%.

Po przeprowadzeniu transakcji fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 12.904.685 akcji Spółki, stanowiących 98,86% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 12.904.685 głosów w Spółce, co stanowi 98,86% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna

Art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej