21 lutego 2019

Raport Nr 37/2016

PODPISANIE ANEKSU DO UMOWY O ZARZĄDZANIE SEKURYTYZOWANYMI WIERZYTELNOŚCIAMI FUNDUSZU ALTUS NS FIZ WIERZYTELNOŚCI 3.

Treść raportu

21 kwietnia 2016 roku Spółka podpisała z ALTUS TFI S.A. aneks do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami ALTUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 3. Zgodnie z jego zapisami, do EGB Investments SA jako jedynego do tej pory Zarządzającego dołączy kolejny podmiot. W związku z tym Spółka będzie zarządzać wydzieloną częścią portfela inwestycyjnego funduszu obejmującego pulę wierzytelności lub sekurytyzowane wierzytelności.

O podpisaniu umowy o zarządzanie ww. funduszem, Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 13/2016 z 4 lutego 2016 roku

Podstawa prawna

§3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej