21 lutego 2019

Raport Nr 14/2016

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za IV kwartał 2015 r.

 

Najważniejsze wydarzenia w czwartym kwartale 2015 roku:
  • wykup 25 sztuk dwuletnich obligacji kuponowych serii S o łącznej wartości 2,5 mln zł,
  • terminowa wypłata odsetek obligacji notowanych na Catalyst w kwocie 390.600 zł w ramach drugiego okresu odsetkowego od obligacji serii AD (9/2014) oraz 189.240 zł w ramach pierwszego okresu odsetkowego od obligacji serii AG (3/2015),
  • Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS: wykup i umorzenie 27.020 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 1.010.818,20 zł,
  • AGIO EGB NS FIZ: wykup i umorzenie 1.500 sztuk imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 1.142.370 zł,
  • podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2,
  • zmiana struktury akcjonariatu Spółki – akcjonariuszem większościowym zostały niektóre fundusze inwestycyjne zamknięte zarządzane przez ALTUS TFI SA (98,86%),
  • zmiany osobowe w Zarządzie EGB Investments SA oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
  • sprzedaż przez spółkę dominującą 100% udziałów w kapitale zakładowym EGB Finanse sp. z o.o.
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 31.03.2015 r.  
01.01 – 30.06.2015 r.  
01.01 – 30.09.2015 r.  
01.01 – 31.12.2015 r.
Przychody ogółem 19 632 646 zł 36 836 011 zł 48 646 190 zł 58 604 670 zł
Przychody ze sprzedaży 18 127 278 zł 31 500 965 zł 42 232 118 zł 50 324 055 zł
Zysk ze sprzedaży 2 532 918 zł 4 823 438 zł 6 457 173 zł 8 804 975 zł
Zysk netto 1 552 206 zł 4 818 948 zł 5 423 168 zł 5 873 076 zł
Rentowność sprzedaży 13,97% 15,31% 15,29% 17,50%
ROE 23,39% 25,44% 16,60% 9,21%
ROA 9,90% 11,16% 6,93% 4,01%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 59,82% 57,45% 60,34% 55,48%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego   149,16% 135,26% 152,43% 124,64%
EBIT 2 562 187 zł 4 878 078 zł 6 514 020 zł 8 932 125 zł
EBITDA 2 717 050 zł 5 193 944 zł 7 001 161 zł 9 505 956 zł
Komentarz Zarządu EGB Investments SA:

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej w czwartym kwartale 2015 r., w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, determinowane były:

  • zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży, będącym pochodną istotnej zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej, tj. sprzedaży udziałów spółki zależnej EGB Finanse sp. z o.o., w związku z czym okres porównawczy zawiera przychody ze sprzedaży za cały czwarty kwartał, podczas gdy bieżący okres zawiera przychody ze sprzedaży tylko za jego część.
  • poziomem odsetek zapłaconych od obligacji wyemitowanych przez spółki z Grupy Kapitałowej.

Wyniki finansowe osiągnięte w czwartym kwartale 2015 roku są podyktowane w głównej mierze przyjętą strategią spółki dominującej, tj. inwestycją w nowe umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami. Windykacja tych wierzytelności charakteryzuje się stosunkowo wysokimi przychodami, jednakże ich wpływ następuje z pewnym przesunięciem od momentu rozpoczęcia procesu windykacji. Spółki z Grupy Kapitałowej utrzymały wysoką płynność, pozwalającą na terminową obsługę wyemitowanych przez nie papierów dłużnych, zarówno w odniesieniu do wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy realny zysk z dokonanych przez nich inwestycji. Ponadto przez ostatni rok wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej systematycznie realizowały założone cele operacyjne, dążąc m.in. do zwiększania efektywności wewnętrznych procedur, jak i również obserwując zmiany zachodzące na rynku finansowym, którego nierozłączną częścią jest branża windykacyjna, w poszukiwaniu obszarów pozwalających na dalszą optymalizację działalności.

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej

Załączniki