30 września 2016

30 WRZEŚNIA 2016, NUMER RAPORTU EBI 54/2016

Wykup i przydział obligacji

 

Zarząd Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 30 września 2016 r. Spółka dokonała wykupu wszystkich obligacji na okaziciela serii D o łącznej wartości nominalnej równej 10.000.000 zł. Obligacje były oprocentowane, a wykup nastąpił po cenie równej wartości nominalnej.

 

Zarząd GetBack S.A informuje jednocześnie, że w tym samym dniu podjął uchwały w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii AP06, AP12 oraz AP24 o łącznej wartości nominalnej 1.580.000 zł i dojściu emisji do skutku. Obligacje zostały wyemitowane na podstawie stosownych uchwał Zarządu oraz zaoferowane w trybie art. 33 pkt 2) ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Obligacje są obligacjami na okaziciela, oprocentowanymi, z terminem wykupu odpowiednio w ciągu 6 miesięcy, roku oraz dwóch lat od daty emisji oraz mają formę dokumentu.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1, 3) Załącznika nr 4 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

oraz

§ 5 ust. 1 pkt 1, 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Anna Paczuska – Wiceprezes Zarządu
Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej