21 lutego 2019

Raport Nr 5/2016

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS SA

Treść raportu

Zarząd EGB Investments SA informuje, że 22 stycznia 2016 roku, na podstawie art. 400§1 oraz art. 334§2 KSH w związku z §7 ust.3 Statutu Spółki otrzymał od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego skierowane na piśmie żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie nie późniejszym niż do 19 lutego 2016 roku i umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:

  • Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  • Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki serii A i B oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Do żądania dołączono także projekty stosownych uchwał.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej