21 lutego 2019

Raport Nr 65/2014

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za II kwartał 2014 r.

 

Najważniejsze wydarzenia w drugim kwartale 2014 roku:
  • zawarcie przez Spółkę dominującą umowy cesji z AGIO EGB NSFIZ, na podstawie której nabyła ona wierzytelności o łącznej wartości 99.581.400 zł
  • wykup i umorzenie przez Spółkę dominującą Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, 003 i 004 AGIO EGB NSFIZ
  • zakończenie przez Spółkę dominującą emisji obligacji serii W i Ź oraz zakończenie emisji obligacji serii O i P przez EGB Finanse sp. z o.o.
  • wykup przez Spółkę dominującą obligacji serii L oraz wykup przez EGB Finanse sp. z o.o. serii J, K i L
  • wykup i umorzenie przez Spółkę dominującą obligacji serii N oraz P
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 31.03.2014 r.   
01.04 – 30.06.2014 r.
Przychody ogółem 14 658 254 zł 13 369 543 zł
Przychody ze sprzedaży 13 869 702 zł 12 673 902 zł
Zysk ze sprzedaży 1 934 558 zł 2 092 180 zł
Zysk netto 1 045 243 zł 1 096 692 zł
Rentowność sprzedaży 13,95% 16,51%
ROE 19,37% 18,70%
ROA 8,70% 8,27%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,46% 54,13%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego    119,8% 118,20
EBIT 1 931 792 zł 2 051 530 zł
EBITDA 2 082 561 zł 2 232 543 zł
Komentarz Zarządu EGB Investments S.A.:

Stabilizacja zysków brutto i netto Grupy Kapitałowej w drugim kwartale 2014 roku (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), przy jednoczesnym zmniejszonym przychodzie ze sprzedaży netto oraz spadku kosztów rodzajowych na poziomie Grupy Kapitałowej, jest w głównej mierze wynikiem dokonanych przez spółkę dominującą zakupów portfeli korporacyjnych oraz zabezpieczonych hipotecznie. Windykacja tych portfeli charakteryzuje się stosunkowo wysokimi przychodami, które jednakże nie występują w sposób ciągły i ich wpływ następuje z kilkumiesięcznym przesunięciem od dnia rozpoczęcia procesu windykacji. Na poziomie wyników Grupy Kapitałowej ten fakt został skompensowany wzrostem przychodów oraz zysku osiągniętych przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o., która to z sukcesem pozyskiwała nowych klientów z sektora MMP, czego efektem był dynamiczny wzrost liczby transakcji cesji niewymagalnych wierzytelności. W II kwartale br. EGB Investments S.A. kontynuowała współpracę z funduszami sekurytyzacyjnymi, obsługując je zlecenie. Spółka dominująca dążyła również do zwiększenia zasobów wierzytelności o charakterze korporacyjnym, potwierdzając swoją dominującą rolę w tym sektorze rynku, co powinno znacząco wpłynąć na generowanie przychodów z tej części działalności w kolejnych okresach. Spółki z Grupy Kapitałowej utrzymują permanentną zdolność do terminowej obsługi wyemitowanych przez nie papierów dłużnych, zarówno w obszarze wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy realny zysk z dokonanych przez nich inwestycji.

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej