16 września 2015

16 WRZEŚNIA 2015, NUMER RAPORTU EBI 21/2015

Terminowa wypłata odsetek -Obligacje na okaziciela seria H

 

Zarząd GetBack S.A. (Spółka) informuje, że dnia 16 września 2015 r. nastąpiła terminowa wypłata odsetek za IV okres odsetkowy wyemitowanych obligacji na okaziciela serii H (dalej „Obligacje”). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 6.605.000 zł (sześć milionów sześćset pięć tysięcy złotych). Odsetki od Obligacji wypłacane są w okresach kwartalnych. Termin wykupu obligacji przypada na dzień 16 września 2019 r.

 

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst”

§4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej