21 lutego 2019

Raport Nr 28/2013

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB Investments za I kwartał 2013 roku.

 

Najważniejsze wydarzenia w I kwartale 2013 r.:
  • Emisja obligacji serii J, K, L i Ł przez EGB Investments S.A.
  • Emisja obligacji serii E, F oraz G przez EGB Finanse sp. z o.o.
  • Objęcie certyfikatów inwestycyjnych przez EGB Investments S.A. w AGIO EGB NS FIZ
  • Nominacja EGB Investments S.A. do finałowego etapu w VI edycji konkursu Złota Strona Emitenta, organizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Giełdowych
  • Kolejna nominacja do segmentu NCLead
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 30.03.2013 r.
Przychody ogółem 13 982 019 zł
Przychody ze sprzedaży 13 709 265 zł
Zysk ze sprzedaży 2 481 496 zł
Zysk netto 1 108 983 zł
Rentowność sprzedaży 18,10%
ROE 18,87%
ROA 8,69%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,78%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego     126,19%
EBIT 2 485 476 zł
EBITDA 2 630 768 zł
Komentarz Zarządu EGB Investments S.A.:

Zwieńczeniem I kwartału 2013 roku są niezwykle satysfakcjonujące wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments, przede wszystkim wzrost zysku netto o 252% w porównaniu do I kwartału 2012 roku. Na osiągnięcie takich efektów wpływ miała m.in. rosnąca dynamika wzrostu przychodów generowanych przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o. z tytułu nowych usług oraz wpływów z windykacji nabywanych, niewymagalnych wierzytelności drobnych i wysokocennych. Wysoki poziom przychodów ze sprzedaży utrzymała spółka dominująca, co jest istotne i warte podkreślenia z uwagi na niższy poziom zakupów wierzytelności w 2012 roku w stosunku do w roku 2011. Wymierne rezultaty przynoszą zapoczątkowane przez EGB Investments S.A. w ostatnich miesiącach 2012 roku procesy optymalizacyjne w obszarze kosztów, szczególnie dotyczących działalności podstawowej. Wyraźnie widoczny jest także zwrot nakładów poniesionych w poprzednich okresach na postępowania sądowe i egzekucyjne, a także z inwestycji w nowe technologie służące automatyzacji i przyspieszeniu obsługi wierzytelności, dokonane zarówno w spółce dominującej, jak też w EGB Finanse sp. z o.o.

Niewielki, bo zaledwie o 4% wzrost kosztów operacyjnych, pozwolił na wygenerowanie przychodów ogółem Grupy Kapitałowej, jak i przychodów ze sprzedaży za I kwartał 2013 roku, aż o 15% większy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, co potwierdza wysoką sprawność operacyjną wszystkich tworzących ją spółek.

Pozostałe raporty:
2013
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010