21 lutego 2019

Raport Nr 4/2013

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje raport kwartalny Grupy Kapitałowej EGB Investments S.A. za IV kwartał 2012 roku.

Raport kwartalny za IV Q 2012 r. [pdf, 1.08 MB]

Najważniejsze wydarzenia w IV kwartale 2012 r.:
  • objęcie przez spółkę dominującą 1.500.000 sztuk certyfikatów serii C funduszu MEGA DEBT NSFIZ,
  • zrealizowanie przez spółkę dominującą największej transakcji zakupu wierzytelności w 2012 r. (wartość portfela: 60,5 mln zł)
  • kolejna kwalifikacja spółki dominującej do segmentu NC Lead
  • emisja obligacji serii D przez EGB Finanse Sp. z o.o.
  • terminowy wykup obligacji serii C przez EGB Finanse Sp. z o.o.
Komentarz Zarządu EGB Investments S.A.:

Czwarty kwartał 2012 roku zakończył się osiągnięciem wyników finansowych zgodnych z założeniami. W opinii Zarządu spółki dominującej, wszystkie podmioty z Grupy Kapitałowej wykazują się wysoką sprawnością operacyjną, co pozwala oczekiwać osiągania równie satysfakcjonujących efektów w tym zakresie w kolejnych okresach. Świadczy o tym wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej o 43,5% oraz wzrost zysku ze sprzedaży o 18,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W porównaniu do tego samego okresu 2011 roku, w czwartym kwartale br. zauważalnie wzrosły EBIT (o 48,3%) i EBITDA (o 37,7%).
Niezwykle satysfakcjonującym w opinii Zarządu EGB Investments S.A. jest poziom realizacji przez Grupę Kapitałową przychodów ze sprzedaży w ciągu dwunastu miesięcy roku 2012, który wyniósł 54,1 mln zł, co stanowi 207,5% tej pozycji rachunku wyników za rok 2011, przy zysku netto na poziomie 3,1 mln. zł. Wartym podkreślenia jest znaczący wzrost, w porównaniu do roku ubiegłego, zysku ze sprzedaży (o 79,7%), EBIT (o 87,7%) i EBITDA (o 79,4%). Na osiągnięcie takich efektów wpływ miały m.in. rosnąca dynamika wzrostu przychodów generowanych przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o. oraz intensyfikacja przez spółkę dominującą działań windykacyjnych na etapie sądowym i egzekucyjnym.

Pozostałe raporty:
2013
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010