21 lutego 2019

Raport Nr 29/2014

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje raport roczny EGB Investments S.A. za 2013 rok.

 

Wybrane, istotne wydarzenia w 2013 r.:
 • objęcie certyfikatów inwestycyjnych w AGIO FUND NSFIZ
 • podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami AGIO FUND NSFIZ, AGIO Wierzytelności NS FIZ oraz OPUS NS FIZ
 • umowa cesji wierzytelności z MEGA DEBT NSFIZ
 • rejestracja AGIO EGB NS FIZ
 • umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ
 • emisja obligacji serii K, L, Ł, M, N, P, R i S
 • wykup obligacji serii A, B, C, D, E i F
 • objęcie Certyfikatów Inwestycyjnych w AGIO EGB NS FIZ oraz OPUS NS FIZ
 • nabycie portfela wierzytelności z branży finansowej
 • wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych MEGA DEBT NSFIZ
 • rozwiązanie umowy o zarządzanie wierzytelnościami MEGA DEBT NS FIZ
Wybrane pozycje sprawozdania fianansowego EGB Investments S.A.
Opis
2013
Przychody ogółem 36 631 120 zł
Przychody netto ze sprzedaży 29 367 426 zł
Wynik ze sprzedaży 7 272 071 zł
Zysk (strata) brutto 8 970 110 zł
Zysk (strata) netto 7 323 382 zł
Aktywa razem 98 980 509 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania    52 153 169 zł
Zobowiązania długoterminowe 34 994 735 zł
Zobowiązania krótkoterminowe 13 505 217 zł
Kapitał własny 46 827 341 zł
Kapitał zakładowy 1 305 400 zł
Zysk netto na akcję (EPS) 0,56
Liczba akcji**** 13 054 000
Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej