11 kwietnia 2015

11 KWIETNIA 2015, NUMER RAPORTU EBI 10/2015

Dokonanie wcześniejszego wykupu Obligacji serii I_02

 

Zarząd GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 10 kwietnia 2015 roku dokonał wcześniejszego wykupu całości obligacji serii I_02 (dalej „Obligacje”) w ramach realizacji przewidzianej w Punkcie 6 Warunków Emisji Obligacji Serii I_02, przyjętych Uchwałą Zarządu nr 15/2015 z dnia 18 marca 2015 r. (dalej „Warunki Emisji”), opcji Wcześniejszego Wykupu Obligacji.

 

Wykup objął wszystkie, to jest 30 (słownie: trzydzieści) Obligacji serii I_02, o wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych).

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst” oraz §5 ust.1 pkt 6) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Kaliszuk – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej