21 lutego 2019

Raport Nr 33/2015

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej EGB Investments za I kwartał 2015 r.

 

Najważniejsze wydarzenia w pierwszym kwartale 2015 roku:
  • Wykup obligacji serii Ł przez spółkę dominującą
  • Zakończenie emisji obligacji serii AE i AF przez spółkę dominującą
  • Debiut na rynku Catalyst serii obligacji AD wyemitowanej przez spółkę dominującą
  • Przygotowania do wprowadzenia na Catalyst serii obligacji AE i AF wyemitowanych przez spółkę dominującą
  • Pozyskanie przez spółkę dominującą finansowania bankowego na zakup portfeli wierzytelności
  • Zmiana składu Zarządu oraz Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. oraz składu Zarządu EGB Finanse sp. z o.o. i EGB Nieruchomości sp. z o.o.
  • Nominacja serwisu korporacyjnego www.egb.pl do II etapu VIII edycji konkursu Złota Strona Emitenta, organizowanego przez SEG
  • wykup obligacji serii R, S, TA, AC, W, Z i AA przez EGB Finanse sp. z o.o.
Wybrane wskaźniki i dane finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
01.01 – 31.03.2015 r.
Przychody ogółem 19 632 646 zł
Przychody ze sprzedaży 18 127 278 zł
Zysk ze sprzedaży 2 532 918 zł
Zysk netto 1 552 206 zł
Rentowność sprzedaży 13,97%
ROE 23,39%
ROA 9,90%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 59,82%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego    149,16%
EBIT 2 562 187 zł
EBITDA 2 717 050 zł
Komentarz Zarządu do wyników finansowych:

Wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale 2015 roku są bardzo satysfakcjonujące i powyżej założeń określonych przez Zarząd i Inwestorów na ten okres. Spółki z Grupy Kapitałowej wypracowały znacząco wyższy niż przed rokiem poziom przychodów ze sprzedaży. Spowodowane to było przede wszystkim wzrostem przychodów zrealizowanych przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o., która to z sukcesem pozyskiwała nowych klientów z sektora MMP, czego efektem był dynamiczny wzrost liczby transakcji cesji niewymagalnych wierzytelności. Na wysokość wypracowanego wyniku netto wpływ miał także wyższy niż dotychczas udział w strukturze kosztów cen za wierzytelności nabyte przez spółkę zależną. Spółki z Grupy Kapitałowej utrzymały wysoką zdolność do terminowej obsługi wyemitowanych przez nie papierów dłużnych, zarówno w obszarze wykupu kolejnych serii, jak i wypłaty odsetek, stanowiących dla Obligatariuszy realny zysk z dokonanych przez nich inwestycji. Dodatkowo spółki z Grupy Kapitałowej ciągle dbają o ścisłą dyscyplinę kosztową. Pozwala to realizować zakładany poziom rentowności zarówno przez spółkę dominującą (w obrębie obsługi portfeli na zlecenie oraz windykacji nabywanych portfeli wierzytelności detalicznych i korporacyjnych), jak też przez spółkę zależną (obsługa nabywanych wierzytelności niewymagalnych).

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej