11 kwietnia 2015

11 KWIETNIA 2015, NUMER RAPORTU EBI 9/2015

Przydział Obligacji serii J

 

Zarząd Spółki GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 10 kwietnia 2015 r. podjął Uchwałę nr 33/2015 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii J i dojściu emisji do skutku.

 

Obligacje te zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu nr 16/2015 z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii J.

 

Przedmiotem emisji jest 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej równej 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych). Obligacje zostały zaoferowane w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Wyemitowane Obligacje są imienne, oprocentowane, niezabezpieczone, z terminem wykupu na dzień 10 kwietnia 2019 r. oraz nie mają formy dokumentu.

 

Obligacje serii J nie są ani nie będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. ani na rynku regulowanym, ani w alternatywnym systemie obrotu.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst” oraz §5 ust.1 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.

 

Osoby reprezentujące podmiot:

  • Konrad Kąkolewski – Prezes Zarządu
  • Paweł Trybuchowski – Wiceprezes Zarządu
  • Piotr Kaliszuk – Członek Zarządu
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej