21 lutego 2019

Raport Nr 18/2016

REJESTRACJA W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM SPÓŁKI ZALEŻNEJ – KANCELARIA PRAWNA EGB BARTŁOMIEJ ŚWIDERSKI SP. K.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. zawiadamia, iż 7 marca 2016 r. otrzymał informację o zarejestrowaniu spółki zależnej – Kancelarii Prawnej EGB Bartłomiej Świderski Sp. k. w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000602616. Spółka zawiązana została 3 lutego 2016 r. (raport bieżący EBI nr 12/2016 z 3 lutego 2016 r.). Wpisu dokonano na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z 26 lutego 2016 roku (sygn. akt WR.VI NS-REJ.KRS/003156/16/344).

Siedzibą spółki będzie Wrocław, natomiast w Bydgoszczy będzie działał jej oddział. Komplementariuszem jest radca prawny Bartłomiej Świderski, zaś komandytariuszem EGB Investments S.A.

Obecnie w skład Grupy Kapitałowej EGB Investments wchodzą:

  • spółka dominująca – EGB Investments S.A., oraz
  • dwie spółki zależne – EGB Nieruchomości Sp. z o.o. i Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski Sp. k.
Podstawa prawna

§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej