21 lutego 2019

Raport Nr 61/2014

WNIOSEK AKCJONARIUSZA O UMIESZCZENIE OKREŚLONEJ SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA 21 SIERPNIA 2014 ROKU.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 30 lipca br. otrzymał od akcjonariusza – EGB International s.à.r.l. wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EGB Investments S.A. planowanego na 21 sierpnia 2014 roku, następującej sprawy:

„Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia dla ustępujących Członków Rady Nadzorczej ……………………………………….. za przestrzeganie zakazu konkurencji”.

W związku z ww. wnioskiem akcjonariusz przedstawił stosowny projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki, uwzględniając wniosek akcjonariusza zgłoszony na podstawie art. art. 401 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych przekazuje w załączeniu zaktualizowane ogłoszenie o zmianie porządku obrad wraz ze zmienionymi projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o zwołaniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 57/2014 z 25 lipca 2014 r.

W związku ze zmianą projektów uchwał, Zarząd przedkłada dodatkowo w załączeniu zaktualizowany formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

 

Podstawa prawna

§ 4 ust. 2 pkt. 4) i 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2014
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej