21 lutego 2019

Raport Nr 4/2017

OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA O ZMNIEJSZENIU STANU POSIADANIA AKCJI SPÓŁKI.

Treść raportu

EGB Investments S.A. (dalej także: Spółka) informuje, iż otrzymała zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej także: Towarzystwo lub ALTUS TFI S.A.). W ww. zawiadomieniu Towarzystwo informuje, iż w wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży akcji poza rynkiem zorganizowanym fundusze zarządzane przez Towarzystwo zmniejszyły swój udział o ponad 1% w ogólnej liczbie głosów w Spółce w stosunku do zawiadomienia Towarzystwa opublikowanego przez Spółkę 10 listopada 2015 r.

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 15 lutego 2017 r. transakcji zbycia poza rynkiem zorganizowanym 120.000 akcji Spółki.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 12.844.685 akcji Spółki stanowiących 98,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 12.844.685 głosów, co stanowiło 98,39% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 12.724.685 akcji Spółki, stanowiących 97,47% kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 12.724.685 głosów w Spółce, co stanowi 97,47% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Osoby reprezentujące spółkę

Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej