21 lutego 2019

Raport nr 34/2017

TYTUŁ RAPORTU: Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji EGB Investments S.A.

TREŚĆ RAPORTU: EGB Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 września 2017 roku powziął informację, że GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu („GetBack”) ogłosiła żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki („Przymusowy Wykup”) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy („Akcjonariusze Mniejszościowi”).

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie pozostałe akcje Spółki („Wykupywane Akcje”), tj. 81.158 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, uprawniające łącznie ich posiadaczy do wykonywania 0,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Dzień wykupu został ustalony na 27 września 2017 roku, a cena wykupu jednej Wykupywanej Akcji wynosi 16,00 PLN (słownie: szesnaście złotych).

W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi objęci wykupem zostaną pozbawieni praw z akcji, co nastąpi w drodze zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych GetBack.

Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w „Informacji o zamiarze nabycia akcji EGB w drodze przymusowego wykupu” podanej do publicznej wiadomości przez GetBack 22 września 2017 roku.

PODSTAWA PRAWNA: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

OSOBY REPREZENTUJĄCE SPÓŁKĘ: 
Marcin Grabarz – Wiceprezes Zarządu
Danuta Wojnar – Pełnomocnik Zarządu

Pozostałe raporty:
2017
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej