21 lutego 2019

Raport Nr 38/2015

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje raport roczny Grupy Kapitałowej EGB Investments za 2014 rok.

 

Wybrane, istotne wydarzenia w 2014 r.:
  • wejście do spółki dominującej nowego Inwestora – funduszu private equity 21 Concordia (będącego częścią międzynarodowej grupy 21 Partners) działającego za pośrednictwem spółki celowej EGB International S.à.r.l.
  • podniesienie w spółce dominującej wartości Programu Emisji Obligacji z 60 mln zł do 80 mln zł
  • terminowy wykup przez spółkę dominującą oraz spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o. obligacji wymagalnych w 2014 r.
  • kontynuowanie przez spółkę dominującą działalności związanej z obsługą wierzytelności sekurytyzowanych
  • dynamiczny wzrost liczby i wartości wierzytelności niewymagalnych, nabytych przez spółkę zależną EGB Finanse sp. z o.o.
Wybrane pozycje sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments
Opis
2014
Przychody ogółem 74 506 976 zł
Przychody netto ze sprzedaży 70 687 548 zł
Wynik ze sprzedaży 20 787 529 zł
Zysk brutto 15 348 596 zł
Zysk netto 12 123 030zł
Aktywa razem 142 873 444 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania    82 010 658 zł
Zobowiązania długoterminowe 42 617 438 zł
Zobowiązania krótkoterminowe 35 910 000 zł
Kapitał własny 60 759 368 zł
Kapitał zakładowy 1 305 400
Zysk netto na akcję (EPS) 0,93
Liczba akcji 13 054 000
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej