21 lutego 2019

Raport Nr 36/2015

ZMIANA TERMINU PUBLIKACJI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA ROK 2014.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. jako zarząd spółki dominującej informuje o przyspieszeniu terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok 2014. Nowy termin publikacji to 11 maja 2015 r.

Zgodnie z Harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2015 r. (raport bieżący EBI nr 1/2015 z 9 stycznia 2015 r.) pierwotnie deklarowanym terminem publikacji ww. raportu był 3 czerwca 2015 r.

Zmiana, podyktowana jest wcześniejszym przekazaniem przez biegłego rewidenta opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EGB Investments za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Podstawa prawna

§ 6 ust. 12, 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Matela – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej