21 lutego 2019

Raport Nr 29/2016

WYKUP I UMORZENIE CZĘŚCI CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 005 AGIO EGB NS FIZ.

Treść raportu

Zarząd EGB Investments S.A. informuje, że 25 marca 2016 r. Spółka otrzymała od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. potwierdzenie wykupu części certyfikatów inwestycyjnych serii 005 (dalej: Certyfikaty) AGIO EGB Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: AGIO EGB NS FIZ). Potwierdzenie wykupu dotyczy 7.300 Certyfikatów serii 005. Wartość jednostkowa ww. Certyfikatów wyniosła 747,42 zł. W związku z dokonanym wykupem, Spółka otrzymała środki pieniężne w kwocie 5.456.166 zł, równej łącznej wartości wykupionych Certyfikatów.

Certyfikaty były w 100% objęte przez Spółkę, a ww. wykup spowodował ich umorzenie z mocy prawa. Po dokonaniu transakcji EGB Investments S.A. posiada nadal 350 Certyfikatów serii 005.

Podstawa prawna

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu

Pozostałe raporty:
2016
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej