21 lutego 2019

Raport Nr 29/2015

Zarząd EGB Investments S.A. przekazuje raport roczny EGB Investments S.A. za 2014 rok.

 

Wybrane, istotne wydarzenia w 2014 r.:
  • wejście nowego Inwestora – funduszu private equity 21 Concordia (będącego częścią międzynarodowej grupy 21 Partners) działającego za pośrednictwem spółki celowej EGB International S.à.r.l.
  • podniesienie wartości Programu Emisji Obligacji z 60 mln zł do 80 mln zł
  • terminowy wykup obligacji wymagalnych w 2014 r.
  • kontynuowanie działalności związanej z obsługą wierzytelności sekurytyzowanych
Wybrane pozycje sprawozdania fianansowego EGB Investments S.A.
Opis
2014
Przychody ogółem 35 270 558 zł
Przychody netto ze sprzedaży 33 700 082 zł
Wynik ze sprzedaży 17 559 863 zł
Zysk brutto 12 416 089 zł
Zysk netto 9 863 209 zł
Aktywa razem 124 329 107 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania    67 638 557 zł
Zobowiązania długoterminowe 42 617 438 zł
Zobowiązania krótkoterminowe 21 835 382 zł
Kapitał własny 56 690 549 zł
Kapitał zakładowy 1 305 400 zł
Zysk netto na akcję (EPS) 0,76
Liczba akcji 13 054 000
Pozostałe raporty:
2015
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Pokaż więcej